Không còn như trước đây, ở nông thôn hiện cũng đang phát triển không kém gì so với thành thị với những mẫu nhà 2 tầng nông thôn