Báo cáo tài chính hợp nhất trong DN được lập như thế nào?

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Kế toán không chỉ tìm hiểu về các thủ tục liên quan đến thuế, về công văn xuất hóa đơn điện tử theo bảng kê mà còn nên trau dồi thêm cho mình cách lập báo cáo tài chính hợp nhất trong doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính hợp nhất để quý bạn đọc tham khảo.

1. Trình tự hợp nhất bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con

– Hợp cộng các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.

– Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con, phần tài sản thuần của công ty mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (nếu có).

– Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có).

– Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát.

– Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn.

– Lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất.

Sau khi lập các bút toán điều chỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa số điều chỉnh tăng và số điều chỉnh giảm của các chỉ tiêu thuộc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển để phản ánh tổng ảnh hưởng phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, chi phí tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Lập báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ cho các giao dịch phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

bctc

2. Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

– Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản được điều chỉnh và loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

– Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất được lập để tổng hợp các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn đồng thời phản ánh tổng ảnh hưởng của các bút toán loại trừ và điều chỉnh khi hợp nhất đến mỗi chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng biểu mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

– Bổ sung các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:

+ Bổ sung chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;

+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

​Cách biện pháp kiểm tra hóa đơn ngăn ngừa rủi ro 

Cơ quan Thuế khuyến khích người dân kê khai thuế qua kênh trực tuyến

– Bổ sung các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

+ Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.

+ Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *