Báo cáo tài chính cần nộp khi nào?

Báo cáo tài chính là hoạt động không thể thiếu trong tất cả các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy theo quy định mới nhất, báo cáo tài chính cần phải nộp khi nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính được xem là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác báo cáo tài chính là một phương tiện nhằm trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người đối tượng như: chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…

Có 4 thành phần trong một báo cáo tài chính thường gặp của doanh nghiệp:

– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả doanh nghiệp trực thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm thì còn phải thực hiện báo cáo tài chính tổng hợp hay báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

Theo Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định cụ thể như sau:

báo cáo tài chính

a. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước thì thời hạn chậm nhất là 45 ngày.

– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn quy định của công ty mẹ, Tổng công ty.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. 

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn quy định của công ty mẹ, Tổng công ty.

b. Đối với các doanh nghiệp khác:

– Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. 

– Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. 

– Đơn vị kế toán trực thuộc: Nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định về thời hạn do đơn vị cấp trên đặt ra.

Trên đây là những thông tin về thời hạn nộp báo cáo tài chính mới nhất. Mong rằng bài viết này đã giải đáp những thắc mắc của bạn đọc.
https://nhatbaobds.com/

https://nhatbaobds.com/category/tin-tuc/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *